Bir taşınmazı hibe etmek için devir işlemleri ve ücretleri

Yapılacak bağış işlemine ilişkin bilgi ve belgeler aşağıda maddeler halinde sıralamış olup, taşınmazınızın kayıtlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğümüze söz konusu belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir

Bağış ,bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.(BK.234) Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi vesayet altındaki kimsenin malını bağışlayamaz.
Anne-baba'da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz.
BK. 242 maddesine göre;Bağış kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir.
Buna Rücu Şartlı Bağış diyoruz.

İstenen Belgeler;

1-İşleme konu taşınmaz mala ait tapu senedi yoksa taşınmazmalın ada ve parsel numarası belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
2-Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı,pasaport veya avukat kimliği ile vesikalıkm fotoğraflarınız,TC Kimlik ve Vergi Numarası
3-İşlem taraflarında temsilci sıfatı ile katılan var ise tems,ile ilişkin belge(vekaletname gibi.)

İşlemin mali yönü;

1-492 sayılı harçlar kanunu ile ilgili (4) sayılı tarifenin (4.a) pozisyonu gereğince bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak değerine her yıl VUK uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olammak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 54 oranında tapu harcı,bağışı kabul edenden tahsil edilir.
2-Ayrıca taşınmazın varsa veraset ve intikal vergisiile vakıf taviz bedel ilişiği kestirilir.
3-Bağış işleminden sonra,veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.
4-Döner Sermaye İşletmesince berlirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Kısaltma :
BK : Borçlar Kanunu