Mirasın elbirliği halinde intikali (İştirak Halinde)

Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Veraset senedinde mirasçıların hisselerinin gösterilmiş olması, (iştirakin) bozulduğu anlamına gelmez. Elbirliği halinin bozulmuş olabilmesi için veraset senedinde bu hususun açıkça hiçbir yoruma mahal kalmaksızın belirtilmiş olması gerekir.

Mirasçılar adına iştirak halinde intikalen tescil için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir.

Tapu sicil müdürlüğü veraset senedinde tereddüt ederse ayrıca murisin kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği isteyebilir.

Mirasın intikali bedelsiz edinim (ivazsız iktisap) şekli olduğundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için tapu sicil müdürlüğünce işlem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekir.

İstenecek Belgeler:
- İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,
- İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,
- İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,
- Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.

- Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği

- Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,

- Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Mali Yönü:
- 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden az olmamak üzere) ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir.

- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

- Döner Sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur